Käesolev lõputöö “Kristus Kõigevalitseja ikooni restaureerimine” annab ülevaate Kristus Kõigevalitseja ikooni restaureerimisprotsessist ning paigutab selle ikooni ikooniajaloo konteksti. Käesoleva lõputöö eesmärk on konserveerida ja uurida 19. sajandist pärit Kristus Kõigevalitseja ikooni ehk uurimisobjekti vastavalt konserveerimiseetikale ja tuginedes kogutud lähteinformatsioonile. Lõputöö juhindub põhimõttest tagastada perekonnale, vastavalt nende soovile, konserveeritud ehk esteetiliselt terviklik ja kasutuskõlblik ikoon. See eesmärk sai edukalt täidetud.

Restaureerimisprotsessi alustades fikseerisin ikooni kahjustused. Ikoonil olid ulatuslikud defektid temperamaalil ja riisal. Ikooni kattis tugev mustusekiht ning konserveerimisprotsessi hinnangu kohaselt oli peamisi kahjustusi tekitanud niiskus. Gesso oli murenenud ja tekstiilist kangas plaadi küljest lahti tulnud. Sellest tulenevalt oli temperamaalil värv irdunud ja kadunud. Maali pinnal oli naeltest, mis hoidsid riisa ja puitplaati koos, tingitud korrosioon ning mitmes kohas oli märgata puitplaadil puidu kadu. Puitplaadil, mida riis ei katnud, olid valguskahjustused.

Lõputöö eesmärgi saavutamiseks kaardistasin ikooni kahjustused, teostasin visuaalsed ja praktilised analüüsid, mille tulemusena leidsin parimad võimalikud meetodid ikooni puhastamiseks.

Tempera puhastamise puhul valisin meetodiks kuivpuhastuse. Teostasin mehaanilise kuivpuhastuse, millele järgnes märgpuhastus. Selle tarbeks kasutasin etanooli ja destilleeritud vett. Lisaks puhastasin temperamaali geelpuhastusega. See protsess läks edukalt.

Riisa puhastamisel valisin meetodiks keemilise puhastuse. Puhastatud riis sai seejärel poleeritud ja lakitud Liberon metallilakiga.

Peale puhastuskatseid kinnitasin sooja kalaliimiga (15% vesilahus) lahtised värvikihid, millele järgnes liimijääkide eemaldamine ning kogu pinna märgpuhastus. Puhastatud pinna kaitsmiseks katsin pinna õhukese eemaldatava Lefranc Bourgeois mattlakikihiga.

Gesso taastamisel puhastasin augud etananooliga, aod krundikihil taastasin retseptiga kriit, kalaliim, linaõli, distileeritud vesi, mille lihvisin siledaks.

Viimases praktilises restaureerimisprotsessi etapis, retušeerimises, töötlesin ikooni pindu värvi ühtlustamiseks. Selle tarbeks kasutasin akvarelle, triibutades värviga katmata alasid. Toneerimise eesmärk on liigselt silmatorkavate kadude ühtlustamine esteetilise terviku saavutamiseks. Oluline on kahjustuste edasiste leviku piiramine, mis  on minu konserveerimistöö printsiip. Retusseerimisele järgnes ikooni lakkimine ning riisa kinnitamine.

Oma lõputöö viimases peatükis andsin omapoolsed soovitused ikooni edasiseks säilitamiseks ja hooldamiseks. Ikooni tuleb säilitada temperatuuri 20°C +-5°C, RH 45% +- 5%.

Tausta uurimiseks oleks aga kindlasti olnud vajalik röntgenfoto tegemine. Sellest olenemata olen valminud tööga rahul, nii nagu kaugõppevorm eriolukorra aeg seda võimaldas. Niisamuti on ka töö tellija konserveeritud ikooniga rahul.

  • – Konstantin Lipski, 2020

This work “Kristus Kõigevalitseja ikooni restaureerimine” is dedicated to the restoration of the icon Christ Pantocrator, gives an overview of the restoration process of the icon and tells about historical context of the selected object. The aim of this work is to restore and study the icon Christ Pantocrator of the 19th century. This restoration work was carried out according to restoration ethics and based on a multitude of sources of information about restoration. The main task is to bring the heirloom back to the owner aesthetically integral and ready to use for its intended purpose. At the beginning of the restoration process, I recorded damage, most of which was on the tempera layer and the riza. The riza was heavily contaminated and oxidized. The icon had sustained significant damage to the paint layer, there was a crack in the wooden base. The icon was covered with a thick layer of dirt, and during the study it was found that the main damage was caused by moisture. Gesso collapsed in some places, and pavoloka detached from the wooden base. As a result, the paint fell off in places. The sides of the wooden base and the image itself was corroded by nails holding together the riza and the wooden base, the latter of which had lost some wood. To achieve the goal of the dissertation, I mapped the icon damage, conducted visual and practical analysis, as a result of which I found the best possible cleaning methods to this icon. In order to clean the tempara I first implemented the dry cleaning method, then the mechanical cleaning method followed by wet cleaning. For wet cleaning I used ethanol and distilled water. In addition, I cleaned the tempera with a gel. This process went well. When cleaning the riza, I chose chemical cleaning as a method. The riza was polished and varnished with Liberon metal varnish. After cleaning i fixed the paint layers with warm fish glue (15% solution with distilled water) with subsequent removal of adhesive residues and wet cleaning of the entire surface. To protect the cleaned surface, I coated the surface with a thin removable layer of clear matte varnish Lefranc Bourgeois. To restore the gesso, I cleaned the holes with ethanol and restored the chalky base with fish glue, linseed oil and distilled water according to the recipe. After that I polished the surface. At the last stage of the restoration process, retouching, I processed the icons surface to match color. For this, I used watercolor and the tratteggio technique. The purpose retouching is the harmonization of overly noticeable paint losses to achieve an aesthetically pleasing holistic view. It is important to limit the further spread of damage, which is an important part of my conservation work. Retouching was followed by varnishing the icon and the riza attachment. In the last chapter of my dissertation, I expressed my suggestions for further preservation and maintenance of the icon. The icon should be stored at 20 ° C + -5 ° C, relative humidity 45% + -5%. In general, I was pleased with the result of my work. The customer is satisfied with the final result as well.

  • – Konstantin Lipski, 2020

Данная работа “Kristus Kõigevalitseja ikooni restaureerimine” посвящена реставрации иконы Господа Вседержителя, дает обзор процесса восстановления иконы и повествует об историческом контексте выбранного объекта. Целью данной работы является реставрация и изучение иконы Господа Вседержителя 19-ого века. Работы проводиться согласно реставрационной этике и на основании собранной исходной информации. Основная задача заключается в том чтобы возвратить семейную реликвию обратно владельцу эстетически цельной и готовой к использованию по назначению. В начале реставрационного процесса я зафиксировал повреждения, где основные были на темперном слое и окладе. Оклад был сильно загрязнен и окислился. У иконы были значительные повреждения красочного слоя, имелась трещина в деревянном основании. Икона была покрыта сильным слоем грязи, и в процессе исследования было установлено, что основной ущерб был нанесен влагой. Левкас местами разрушился, и с основания сошла паволока. В результате краска местами отвалилась. По торцам деревянного основания и на самом изображении была коррозия из-за гвоздей, скрепляющих оклад и деревянное основание, в нескольких местах на деревянной доске была потеря древесины. Чтобы достичь цели диссертации, я нанес на карту повреждения иконы, провел визуальный и практический анализ, в результате которого я нашел наилучшие возможные методы очистки иконы. Для очистки темперы я выбрал сухую очистку в качестве метода. Я выполнил механическую очистку с последующей влажной очисткой. Для этого я использовал этанол и дистиллированную воду. Кроме того, я очистил темперу с помощью геля. Этот процесс прошел хорошо. При очистке оклада я выбрал химическую очистку в качестве метода. Очищенный оклад полировал и лакировал лаком для металла Liberon. После очистки я закрепил слои краски теплым рыбьим клеем (15% раствор с дистиллированной водой) с последующим удалением остатков клея и влажной очисткой всей поверхности. Чтобы защитить очищенную поверхность, я покрыл поверхность тонким съемным слоем прозрачного матового лака Lefranc Bourgeois. Для восстановлении левкаса я очистил отверстия этанолом и восстанавливал меловую основу с помощью рыбьего клея, льняного масла и дистиллированной воды по рецепту. После этого я отшлифовал поверхность. На последнем этапе процесса восстановления, ретуши, я обработал поверхность иконы, чтобы согласовать цвет. Для этого я использовал акварель и технику tratteggio. Целью тонирования является гармонизация чрезмерно заметных потерь для достижения эстетически целостного вида. Важно ограничить дальнейшее распространение ущерба, что является важной частью моей работы по сохранению иконы. За ретушью следовало лакирование иконы и прикреплением оклада. В последней главе моей диссертации я высказал свои предложения по дальнейшему сохранению и поддержанию иконы. Икона должна храниться при температуре 20 ° C + -5 ° C, относительная влажность 45% + -5%. В целом результатом работы я остался доволен. Заказчик также удовлетворен проделанной работой.

  • – Konstantin Lipski, 2020
Teose andmed
Asukoht
Seotud isikud ja asutused
Failid