Lõputöö praktiline pool on kunstnikuraamatu “lumm ja lumi” koostamine koos Kadri Tiganikuga, milles ühinevad kolm osa – luule, fotod ja küljendus. Minu roll oli tõlgendada teise autori luuletusi fotograafilises keeles ja see kõik terviklikult küljendada.

Kirjalik osa koosneb protsessi tutvustusest ja autoripositsiooni kirjeldusest, mille käigus jõudsin kaasautorina arusaamiseni idee ja kujunduse teostusest, sellest, kuidas luulet visuaalses keeles tõlgendada ning kuidas toimis rollijaotus. Küsitlesin viit naiskunstnikku, et uurida nende koostööd teiste naisautoritega, võrrelda kirjeldatud kogemusi enda omaga ning kujundada seeläbi teadlik autoripositsioon.

*

The practical part of the final project is the compilation of the artist’s book “Charm and Snow” together with Kadri Tiganik, which combines three parts – poetry, photos and layout. My role was to interpret another author’s poems in a photographic language and to create a comprehensive layout.

The written part consists of an introduction to the process and a description of the author’s position. During this process I, as a co-author, came to understand the implementation of the idea and design, how to visually interpret poetry, and how the division of roles worked. I interviewed five female artists in order to study their collaboration with other female authors, compare the described experiences with my own, and thereby form a conscious authorial position.

Teose andmed
Tehnika
Failid