Käesolevas  lõputöös käsitlesin isiklikust vajadusest alguse saanud otsingute kujunemist hingekosutavaks Lillerituaaliks. Soovisin leida võimalust läbi loomeprotsessi lõõgastuda, taasluua ühendus loodusega ja kogeda enamasti üksildases fotograafikutse argipäevas rohkem koosloomise tunnet. Töö koosneb teoreetilisest käsitlusest ja empiirilisest fotoseeriast.
Lõputöö teooria osa koosneb kolmest peatükist. Töö esimeses osas vaatlesin õitega seotud rituaale looduslähedastes maailmakäsitlustes ning lillesümboolika väljendusi rituaalsetes tegevustes, mille käigus selgus, et lilled on olnud rituaalide lahutamatuks osaks erinevates kultuurides üle maailma ja läbi ajaloo.
Lõputöö teises osas käsitlesin, kuidas taimede sümboolseid tähendusi tundma õppides ja enda vajadustele lahendusi otsides kujunes välja isiklik Lillerituaal. Kirjeldasin Lillerituaali loomise protsessi ja selle kulgu, kunsti kui kehapraktikat tajuruumi avardamiseks ning rituaali häälestavaid etappe, mille tulemusena valmis portreefotoseeria. Mõistsin, et minu jaoks on viljaka loometegevuse jaoks oluline keha ja vaimuenergia tasakaal.
Kolmandas vaatlesin kaamerapõhise kunsti isiklikku tähendust ja protsessi, rituaalide salvestamise traditsioone ja eetilisi küsimusi, mis rituaali jäädvustamisega kaasnevad. Samuti käsitlesin üles kerkinud paradoksi ehk olukorda, kus rituaali sisse tekkis omaette rituaal. Vastuolu leidis lahenduse jagatud vastutuses ja rõõmus.

Töö loomingulise osa tulemusena valmis portreefotoseeria, mille loomine oli lõõgastav kogemus. Lillerituaali peamine eesmärk oli tuua tähelepanu keskmesse rituaalsuse olulisusigapäevaselt stressirohkes infost üleküllastutud keskkonnas, taaselustades loodus- ja rahvatarkuseid ning kasutada neid dialoogivahendina iseenese kui avalikkusega ühisteadvuse avardamise eesmärgil. Lillerituaali jaoks valisin lilli vastavalt aastaajale ja intuitsioonile ning modellidena kasutasin nii lähedasi sõpru ja tuttavaid kui ka võõramaid
inimesi, kes tegutsevad erinevates loomevaldkondades. Oluliseks aspektiks modellide valikul oli usaldus ja sarnane häälestatus.
Fotoseeria eesmärgiks on edasi anda Lillerituaali käigus kogetud ühist ilusat hetke ja elujaatavat rõõmu, mida looduse andide ja isikliku pühendumise abil on võimalik luua. Samuti on seeria portaaliks, mille läbi saab vaataja olnud hetke uuesti kogeda. Usun, et fotod on head allikad, kus tulevikus raskel hetkel tuge leida ja end positiivse energiaga laadida.
Loodan, et suutsin käesoleva tööga vaatajat kutsuda mõtisklema keha ja vaimu tervistavate rituaalsete tegevuste üle kaasaegses visuaalselt küllastunud ja rutiinirohkes inforuumis ning pöörama suuremat tähelepanu üksteisele, loodusele ja koosloomisele, millele abil saame jagada nii vastutust kui rõõmu. Loodan, et minu eesmärk täitus.
Tahaksin tänada kõiki, kes olid abiks antud lõputöö valmimisel, eriti oma juhendajaid Marit Ilisoni ja Peeter Lauritsat, Peeter Linnapit, Merit Kaske, Neeme Loppi, oma ema, kõik eeskujusid ja inimesi, kes selles protsessis osalesid ja mind füüsiliselt või vaimselt toetasid.
Kavatsen lõputöö valmimise käigus omandatud teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi edaspidi teadlikumalt oma loomingus ja isiklikus elus kasutada ja kindlasti teemaga edasi tegeleda. Näen Lillerituaali loomist ja kujunemist kui vaheetappi pikemal teekonnal, millel on potentsiaali areneda ja avalduda erinevates formaatides ja meediumites ka tulevikus. Selliseks formaadiks võiks näiteks olla tajupõhine näitus nii füüsilises kui virtuaalses, avalikus või privaatses ruumis.

SUMMARY

With my work I set out to reconnect with nature through contemporary camera based art practise. The result of this was the development of my own Flower Ritual, which enables me to have a conscious connection with nature, my bodily senses and other individuals as co-creators.I start the written part of my diploma paper by giving an overview of flower-related rituals in indigenous people’s worldviews and the usage of flower symbols in ritual practises. Next, I describe the development — by learning the symbolic meanings of flowers and gauging my personal spiritual need — of my own Flower Ritual. The desciption includes the process of Flower Ritual development and the role of art as a bodily practise in the widening of the senses, both of which contributed to the making of a series of portraits.I write about the personal meaning of camera based art, the traditions of recording rituals and the ethical implications this involves. I discuss the paradoxical situation where a ritual established itself within a ritual.The photo series I produced communicates the beauty and the joy of life that were manifested in the Flower Ritual to all senses of all the participants. I perceive the creation and further development of Flower Ritual as a section on a longer journey, open to different mediums and formats in the future.

Teose andmed
Tehnika
Failid