Videod

Kaire Avi-Kinnunen_Vest-aksessuaaride tootearendus neuroturunduse abil_2020_Pallas_video 

Käesoleva lõputöö esimeses pooles uurisin, kas ja kuidas on võimalik kasutada neuroturunduse meetodeid vest-aksessuaaride prototüüpnäidiste edasiarenduses. Selleks viisin läbi katse. Parema tulemuse saamiseks kombineerisin neuroturunduse meetodid traditsioonilise turu-uuringu tehnikaga, milleks oli intervjuu. Neuroturunduse meetodite kasutamine rõivaste disainis on teadaolevalt ainulaadne ning seega oli tegemist pilootkatsega. Kaasasin oma edasiarendusse võimaliku sihtkliendi, kelle abil selgitasin välja nende eelistused ja vajadused antud toodetele. Kasutasin selleks pilgujälgimise ja emotsioonide mõõtmise meetodeid, mis olid kombineeritud traditsioonilise turundusmeetodiga. Intervjuul katse lõpus oli väga oluline roll, sest selle põhjal oli võimalik analüüsida, kas katses osalejale meeldis vest-aksessuaaride juures selle disain, värv või materjal. Minu eesmärk intervjuule oli sellest võimalikult palju konstruktiivset tagasisidet saada, mida toote edasiarenduses ära kasutada, et saaksin luua tarbijale kasutajasõbraliku toote. Emotsioonitesti tulemuste põhjal selgus, et mudelid 4 ja 6 tõid katsealustel esile üle keskmise emotsiooni, kuid mudel 9 puhul emotsioonid ei olnud märgatavad. Küll aga oli mudel 9 traditsioonilise turu-uuringu tulemuste alusel kõigi katses oselenute hulgas esimene või teine valik. Tootearendusse valisin mudelid 4, 6 ja 9 katsetulemuste põhjal.

Lõputöö teises pooles alustasin sihtkliendile enammeeldinud mudelite edasiarendamisega. Väljatöötatud mudelid valmisid allhanke korras. Valisin allhanke koostööpartnerid tööprotsessidele, mille teostamiseks mul endal tehnilised teadmised või vajalik masinapark puudusid. Koostöö allhanke partneritega on mulle tulevikus väga oluline osa, sest kõiki etappe tootmisprotsessis ei ole väga kasulik ning võimalik ise teostada. Siiski jõudsin järeldusele, et kõiki oma projektidega seotud etappe peab disainer tundma ja teadma. Siis sujub allhange probleemideta ja mõlemad osapooled räägivad ühist keelt. Minu jaoks oli tootearendusel väga oluline roll mudelite edasiarenduses ja sellepärast panustasin sellesse etappi väga palju aega ja ressurssi. Igal mudelil on kuni 4 erinevat kandmise võimalust, mis annavad tootele selle väärtuse multifunktsionaalsuse näol. Mina jõudsin oma püstitatud eesmärgini, kuid lõppsõna on siiski tarbijal.

In this thesis I examined whether and if it is possible to employ neuromarketing methods in the development of vest accessuaries’ prototype samples. For this I performed an experiment. To get better results, I combined neuromarketing methods with traditional marketing technique, an interview. Using neuromarketing methods in clothes design is, as far as it is know, unique, and as such, this experiment is a pilot test. I brought into the development a possible target client who helped me find out their preferences and needs for this product. To do that I used eye tracking and methods of measuring emotions, which were combined with traditional marketing methods. The interview had an important function at the end of the experiment, because it made possible to analyse whether the test participant enjoyed the design, colour or material of the vest accessory. My goal with regards to the interview was to obtain as much constructive criticism as possible that I could then use in product design to provide the consumer a consumer-friendly product. Based on the emotions test, designs 4 and 6 elicited ’above-average’ emotions in the test subject, but design 9 there were no discernible emotions observed. However, design 9 was, according to traditional market research, all of the participants’ first or second choice. Based on the results of the experiment I chose designs 4, 6 and 9 for product development.

In the second half of the thesis I began developing the product most favoured by the target client. Developed designs were developed through outsourcing. I chose my Kaire – weboutsourcing partners for production processes that I lacked technical knowledge or the necessary machinery pool for. Future collaboration with outsourcing partners is very important to me because it is not useful or possible for me to produce all stages of the production by myself. Regardless, I came to a conclusion that a designer has to be familiar and knowledgeable in all stages of the production process of their own project to ensure that outsourcing goes without any problems, and both sides are on the same page. In product development, design development had a very important role for me and so I put a lot of time and resource into it. Each design can be worn up to 4 different ways, which give the product value in its multifunctionality. I have reached my goals, but the final word still rests with the consumer.

Teose andmed
Seotud isikud ja asutused
Failid
Lingid