Töö käsitleb eksperimenteerimist moedisaini loomeprotsessi kontekstis. Uurin erinevate moeloojate ja kunstnike tööprotsessi, eksperimenteerimise olulisust nende töös ning selle rakendamist loomingulise protsessi kõigis faasides.

Eksperimenti käsitlen kui meetodit: suur rõhk on protsessil endal ning selle käigus langetatud otsustel. Töö eesmärk on läheneda disainiprotsessile mänguliselt.

Praktilise osa väljundiks on eksperimentaalne kompositsioon. Paralleelselt protsessiga valmib ka videodokumentatsioon.

Märksõnad: tempo, eksperiment, mäng, intuitsioon, kaasamine, läbipaistvus, avatus.


This work is about the experimentation in the context of the fashion design process. I explore the working processes of different fashion designers and artists, the importance of the experimentation in their work and its application in all stages of the creative process.

I take the experiment as a method: a great emphasis is placed on the process itself and the decisions made during the process. The objective of the work is to approach the design process in a playful way.

The outcome of the practical part is an experimental composition. In parallel to the process a video documentation will be completed.

Keywords: tempo, experiment, play, intuition, inclusion, transparency, openness.

Failid